MN History Center

345 W. Kellogg Blvd.
St. Paul, MN 55102
Directions

*Please be advised that there will be construction in our parking lot through 6/18. The lot will be closed to the public on 6/16 and we will redirect visitors to our Kellogg Center lot across the street at no charge. We will offer complimentary valet parking to those with ADA vehicle tags. 

Museum

Tuesday: 10 am-8 pm 
Wednesday: 10 am-5 pm
Thursday: 10 am-5 pm
Friday: 10 am-5 pm
Saturday: 10 am-5 pm
Sunday: Noon-5 pm
Monday: Closed

Open Monday holidays year round, 10 am-5 pm
Museum holiday hours

Museum exhibit pricing

Get Tickets

Library

Tuesday: 9 am-8 pm
Wednesday: 9 am-4 pm
Thursday: 9 am-4 pm
Friday: 9 am-4 pm
Saturday: 9 am-4 pm
Sunday: Closed
Monday: Closed

Library Holiday Hours

Free admission

Contact

651-259-3000
Contact

2018 Jun 15

 

We are Hmong Minnesota

Lub neej Hmoob tuaj nyob rau ntawm xeev Minnesota tom qab kob rog hauv Xov Tshoj muaj 40 xyoo tim nkaus rau lub 11 Hlis Ntuj, Xyoo 2015 no. Niaj hnub no Hmoob nyob coob tshaj li ntawm 66,000 leeg rau ntawm lub Nroog Ntxaib, uas yog ib lub nroog muaj Hmoob nyob coob tshaj hauv teb chaws Asmesliskas no.

Qhov uas nthuav tawm tau Hmoob tej dab neeg thiab qub txeeg qub teg zaum no yuav ua tshwm sim tsis tau yog tsis muaj kev koom tes los ntawm ib zej tsoom Hmoob sawv daws. Txoj kev nthuav tawm no yog tsim los teev tseg Hmoob lub neej tsiv teb tsaws chaw thiab nco txog tej Hmoob tau pab nthuav tawm los txhawb rau lub xeev Minnesota no ntawm tseem fwv sab kev ua nom ua tswv, sab kev coj noj coj ua hauv noob neej thiab tej kev noj kev haus mus rau tej kev ua lag luam.


Explore the Exhibit

Exhibit Experience

We Are Hmong Minnesota/Peb Yog Hmoob Minnesota is divided into three sections: Honoring, Remembering, and Understanding.

Explore the Exhibit

Other Resources


Related Exhibit

NOW ON VIEW

Paj Ntaub: Hmong Textiles from the Permanent Collection

James J. Hill House
April 10, 2015 through Jan. 3, 2016

View a selection of 50 Hmong textiles that showcase appliqué, embroidery and batik work.


Contributors

The Minnesota Historical Society is grateful to the following organizations and individuals for their contributions in developing this exhibit and related programs:

Lub Minnesota Historical Society zoo siab heev uas muaj cov koomhaum thiab cov neeg xws li ntawm no ua tau pab txhawb rau lub chaw nthuav tawm thiab cov txheej txheem no:

Hmong Community Advisers / Txwj laus neeg ntawm tsev neeg Hmoob

 • Noah Vang, independent researcher, co-curator for Peb Yog Hmoob/We Are Hmong Minnesota
 • Wameng Moua, editor, Hmong Today, media advisor for Peb Yog Hmoob/We Are Hmong Minnesota
 • Lee Pao Xiong, Executive Director, Center for Hmong Studies, Concordia University, St. Paul

Advisory Panel

 • Dr. Timothy Dunnigan
 • Mrs. Mao Heu Thao
 • Dr. Erika Lee
 • Mr. Victor V. Lee
 • Mrs. Mai Neng Moua
 • Dr. Mark Pfeifer
 • Col. Ly Teng
 • Ms. Bo Thao-Urabe
 • Mr. Dai Thao
 • Mr. Fres Thao
 • Dr. Chia Youyee Vang
 • Ms. Mai Vang
 • Lt. Col. Toufu (Ernie) Vang
 • Mr. Xai Nou Vang
 • Mr. Xang Vang
 • Ms. MaiKou Xiong
 • Mr. Yuepheng Xiong
 • Mr. Pao Choua Yang

Exhibit Funders

 • Nina M. Archabal Fund for Museum Programs
 • George W. Wells, Jr., and Mary Cobb Wells Exhibition Fund

Funding for this exhibit is made possible by the Legacy Amendment, thanks to the vote of Minnesotans on Nov. 4, 2008, who have provided a gift to future generations.

Cov nyiaj txhawb lub chaw nthuav tawm nov los ntawm Legacy Amendment, thiab ua tsaug rau Minnesotans uas lawv tau pov npav rau lub 11 hlis ntuj hnub tim 4 xyoo 2008, es thiaj li muaj qhov khoom plig no los pab rau lub neej lawm yav tom ntej.


The Hmong dialect chosen for this exhibit is White Hmong. Some words may vary depending on dialectic and regional differences.

Hom lus Hmoob siv sau rau lub chaw nthuav tawm nov yog Hmoob Dawb. Tej lo lus siv yuav sib txawv yeeb vim yog los ntawm hom lus hais thiab ntawm sab teb chaws lawv nyob.